Estratègia digital de centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen o realitzaran en un centre per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. És la planificació i implementació de les estratègies i accions relacionades amb la tecnologia i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en un centre educatiu. Això inclou l’ús de les TIC en els diferents àmbits de la vida del centre, com ara la gestió, l’educació, la comunicació i els recursos educatius. També implica la formació dels docents en els nous recursos tecnològics i la creació d’un entorn digital enriquidor per als estudiants. L’objectiu principal és millorar la qualitat de l’educació i fomentar l’ús de les TIC com a eina educativa.

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) té bàsicament dues línies molt diferenciades. Una primera part que és més estratègica, que consta de la planificació que fem al centre per aconseguir els objectius passant per les fases de diagnosi, objectius, planificació i avaluació. La segona part mostra la cultura digital, que és el recull de documentació, protocols, acords relacionats amb tots els àmbits digitals del centre.

Cadascuna d’aquestes dues línies de treball les dividim de la següent manera (cliqueu sobre el títol per accedir):

ESTRATÈGIA DIGITAL:

CULTURA DIGITAL:


Top