Batxillerat

Descripció

El batxillerat, format per un cicle de dos cursos de trenta hores lectives setmanals que es fa generalment entre els 16 i els 18 anys d’edat, prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Modalitats

Al nostre institut es poden cursar les modalitats de batxillerat: ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

Accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

 • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
 • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior,
 • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic.

Per accedir per primera vegada als estudis de Batxillerat al nostre Institut, si no s’és alumne de 4t d’ESO al centre, cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

Continuïtat

Amb el títol de batxiller es pot accedir:

 • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
 • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny,
 • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés,
 • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
 • al món laboral.

El treball de recerca

El treball de recerca és una feina d’investigació en un tema triat per l’alumne/a, que s’inicia el 2n trimestre de 1r de batxillerat i finalitza al novembre de 2n amb la presentació d’una memòria escrita i la seva exposició davant d’un tribunal.

El treball de recerca és una matèria més del currículum de l’alumne/a però el seu pes és molt important (un 10% de la nota final del batxillerat).

Guia de l’alumnat 2020-21
Carta de compromís educatiu
Llibres de text i lectures 2021-22
Declaració responsable per a famílies d’alumnes d’ESO, BATX i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)
Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments)
ORIENTACIÓ ACADÈMICA: Després del Batxillerat, què?

L’acció tutorial

La funció de la tutoria és vetllar pel desenvolupament personal dels alumnes i acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge, orientant-los escolar, acadèmica i professionalment.

 • Des de la tutoria es coordina el seguiment de l’alumnat perquè aprenguin a aprendre, a ser autònoms, a comunicar-se i a viure plegats, per això es treballa per mantenir i consolidar un bon clima de convivència i companyonia. Alhora es fomenta la participació dels nois i noies en les activitats del centre.
 • Cada grup-classe té un/a professor/a que exerceix de tutor/a i és responsable de l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial. Els seus eixos d’actuació preferent en aquest nivell educatiu són:
 EIXOS D’ACTUACIÓL’orientació personal.
L’orientació acadèmica.
L’orientació professional

Les competències que es promouen des de la tutoria de Batxillerat són:

 COMPETÈNCIESPersonal d’autoconeixement i interacció amb els altres.
En recerca i investigació.
Presa de decisions per millorar.
 • El tutor/a promou i centralitza les accions i activitats amb tot el grup i, també, és el/la referent principal de l’alumnat i per això afavoreix un ambient de relació de confiança i entesa amb les famílies i l’alumnat.

La funció primordial del tutor/a és afavorir un bon procés formatiu dels nois i noies i esdevenir el pont de diàleg entre l’alumne/a, la família i el centre. Al Batxillerat, però, facilitar una bona orientació educativa a l’alumnat de cara a cursar estudis posteriors o d’inserció en àmbits professionals d’acord amb les seves inquietuds és l’eix primordial de l’acció tutorial, així com afavorir la finalització i superació d’aquesta etapa amb èxit .
Com a famílies us hi podeu adreçar: telefònicament, per correu electrònic, a través de l’agenda del vostre fill o filla i també sol·licitar una entrevista personal.


Top