ESO

L’ESO suposa una etapa d’estudis obligatoris per a l’alumnat, d’una durada de quatre cursos escolars. El currículum de l’ESO consta d’una part obligatòria i una part optativa, organitzades totes dues en matèries.

En aquesta organització hem d’incloure també el tractament de la diversitat i la manera que des de l’Institut Creu de Saba pensem fer-ho: a partir del foment del treball en grups cooperatius i els grups de reforç en les matèries instrumentals -català, castellà i matemàtiques- en tots els nivells de l’ESO.

Guia de l’alumnat 2020-21
Carta de compromís educatiu
Llibres de text i lectures 2021-22
Declaració responsable per a famílies d’alumnes d’ESO, BATX i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)

Aplicant la Normativa del Departament d’Ensenyament, la distribució horària per als quatre cursos de l’ESO queda de la següent manera:

L’acció tutorial

La funció de la tutoria és vetllar pel desenvolupament personal dels alumnes i acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge, orientant-los escolar, acadèmica i professionalment.

  • Des de la tutoria es coordina el seguiment de l’alumnat perquè aprenguin a aprendre, a ser autònoms, a comunicar-se i a viure plegats, per això es treballa per mantenir i consolidar un bon clima de convivència i companyonia. Alhora es fomenta la participació dels nois i noies en les activitats del centre.
  • Cada grup-classe té un/a professor/a que exerceix de tutor/a i és responsable de l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial.
  • El tutor/a promou i centralitza les accions i activitats amb tot el grup i, també, és el/la referent principal de l’alumnat i per això afavoreix un ambient de relació de confiança i entesa amb les famílies i l’alumnat.

En aquesta tasca d’acompanyament per tal d’afavorir un bon procés formatiu dels nois i noies, el tutor/a esdevè el pont de diàleg entre l’alumne/a, la família i el centre.

Com a famílies us hi podeu adreçar: telefònicament, per correu electrònic, a través de l’agenda del vostre fill o filla i també sol·licitar una entrevista personal.


Top