Nous criteris d’avaluació de Batxillerat

Benvolgudes famílies,

Com bé sabeu, la persistència de la pandèmia i la incertesa sobre la seva evolució ha fet necessari flexibilitzar l’acció educativa al llarg del curs 2020-2021. Des del centre, hem hagut d’adequar la nostra actuació en funció dels escenaris que s’han anat produint en cada moment.

El Reial Decret 31/2020, de 29 de setembre, va establir unes mesures urgents en l’àmbit de l’educació no universitària per tal de donar resposta a les diferents situacions que es poguessin generar per la pandèmia i assegurar uns nivells d’exigència que garantissin la qualitat dels títols acadèmics.

Les mesures que va establir aquest Reial Decret i que són d’aplicació per aquest curs escolar 2020-21 són:

a) L’adaptació de les programacions didàctiques a les circumstàncies derivades de les decisions adoptades sobre la presencialitat de l’alumnat als centres educatius.

b) La modificació de manera excepcional dels criteris d’avaluació i promoció de Batxillerat i els criteris d’obtenció de títol.

Així doncs, les decisions de pas de curs i obtenció del títols durà a terme en els següents termes:

• Es valoraran els aprenentatges més rellevants i imprescindibles per a la continuïtat del procés formatiu així com la maduresa acadèmica de l’alumne/a en relació amb els objectius del batxillerat i les competències corresponents.

• Es tindrà en compte l’evolució acadèmica de l’alumne al llarg del curs, considerada globalment i la perspectiva favorable per continuar el seu itinerari formatiu; sense tenir en compte només el nombre de matèries suspeses.

• En el cas de pas de curs de 1r a 2n, aquestes mesures s’aplicaran a l’avaluació extraordinària.

• En el cas de 2n de Batxillerat per a l’obtenció del títol, per poder aplicar aquestes mesures serà necessari, a més, una qualificació mitjana igual o superior a 5.

• Aquestes decisions es prendran de forma col·legiada per part de l’equip docent a la sessió final d’avaluació.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Top