Nou projecte de promoció de la lectura

Aquest any, ja que la pandèmia ens obliga a reinventar-nos, hem fet una adaptació de la franja de projectes de 1r, 2n i 3r d’ESO que s’anomena«Intel·ligències múltiples a través de la lectura».

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES A TRAVÉS DE LA LECTURA és un recull d’activitats en les que participa l’alumnat professorat de projectes de 1r, 2n i 3r d’ESO, per tal d’adaptar les activitats que normalment es feien a la franja de projectes al marc actual de la pandèmia. Aquestes estaven basades molt especialment en la barreja d’alumnes de diferents grups del mateix nivell, fet no permès amb la normativa vigent. Aquesta adaptació respecta els objectius didàctics i el centre d’interès centrat en el marc de les intel·ligències múltiples i les competències acadèmiques i no acadèmiques. Això no obstant, malgrat el seu caràcter provisional, algunes de les propostes que es plantejaran tenen vocació de permanència ja que responen a objectius que preexistien abans de la pandèmia com és la dinamització dels recursos de lectura del centre.

Imatges efecte croma elaborades per alumnat de Cultura Audiovisual de 2n de Batxillerat.


Contextualització
Aquest bloc d’activitats ha estat precedit, durant la primera avaluació, per un primer bloc orientat al desenvolupament de les TAC i un segon bloc s’ha centrat en l’educació emocional. Aquest vindria a ser el tercer bloc (després d’una breu incursió en el tema de la bicicleta vinculat Pla de Mobilitat de l’Ajuntament) que posarà el seu focus dos dels principals components del projecte educatiu del centre, com són l’educació de les intel·ligències múltiples i del gust per la lectura.


Estructura participativa
Com ha succeït en els blocs anteriors, aquesta guia planteja un pla de treball susceptible de ser aplicat a la franja de projectes de 1r, 2n i 3r d’ESO però amb caràcter obert a la participació, és a dir, facilitant i fins i tot promovent que el professorat participant pugui aportar idees, proposar modificacions i millores orientades, per exemple, a adaptar continguts o ampliar-los en funció de les necessitats de l’alumnat, tal com s’ha fet exitosament en anteriors ocasions. El projecte, doncs, el que fa és posar en funcionament un seguit de propostes i recursos deixant marge de maniobra al professorat aplicador perquè incideixi on consideri oportú.


Objectius
1. Consolidar en l’alumnat el marc conceptual de les intel·ligències múltiples, segons el qual es posen en valor els diferents tipus d’intel·ligència siguin acadèmics o no acadèmics., respectant el marc normatiu de la pandèmia.
2. Promoure el gust per la lectura i les competències associades a la lectura com són la comprensió lectora, la concentració, la perseverança en l’atenció, la memòria i la imaginació entre d’altres.
3. Potenciar el sentit crític i l’expressió oral i escrita orientades a l’anàlisi crític.
4. Promoure l’autonomia en el treball i en els sistemes d’obtenció de la informació
5. Aprendre, practicar i millorar les habilitats vinculades a l’exposició oral.
6. Potenciar l’autoestima de l’alumnat i el sentit de la pròpia identitat posant en valor diferents tipus de competències.


Metodologia
Totes les activitats d’aquest bloc tenen com a fil conductor la lectura i les intel·ligències múltiples, respectant l’estructura de grups-bombolla exigida per la normativa de seguretat, treballat segons aquesta seqüència:
1. Es formen grups de DOS alumnes per proximitat dins de l’aula (cadires del costat dins del grup bombolla). No cal que uneixin les taules.
2. Cada grup escull DOS llibres per llegir-los, de manera que els dos membres de cada grup hagin llegit els dos mateixos volums (poden escollir per preferències un cadascú). D’aquesta manera poden també llegir en paral·lel els dos volums.
3. Els llibres han d’estar físicament ubicats al centre i fàcilment accessibles:
a) Book Crossing dels passadissos (prestatgeries davant de l’aula)
b) Biblioteca d’aula (prestatgeries al costat del professorat, sempre que estiguin inclosos en la plataforma Legiland)
c) eBook de la plataforma Legiland (última opció, només en el cas de que no es disposi del volum en paper o aquest estigui ocupat)
4. La recerca i lliurament del llibre, així com la seva mobilitat només la pot portar a terme el delegat o delegada del grup o aquell alumne/a en qui delegui el professorat, mantenint totes les normes de seguretat necessàries (especialment neteja de mans abans i després del lliurament).
5. Un cop assignats i repartits els llibres les primeres sessions poden incloure temps de lectura a l’aula, si més no fins que els grups més ràpids de llegir acabin (ocasionalment es pot establir per a qui ho necessiti la possibilitat d’acabar el llibre a casa, com a deures, preferentment en hores disponibles de guàrdia). En tot cas la classe ha de mantenir un ambient adequat per la lectura.
6. El professor o professora del grup farà el seguiment de les lectures mitjançant la plataforma Legiland, de manera que caldrà que emplenin els formularis corresponents per acreditar la lectura.
7. A mesura que vagin acabant se’ls proposarà, en forma de fitxa de treball (tal com s’ha fet amb el projecte Bici):
a) Una activitat LINGÜÍSTICA
b) « « LÒGICO-MATEMÀTICA
c) « « VISUAL-ESPAIAL
d) « « MUSICAL
e) « « CINESTÈSICA
f) « « INTERPERSONAL
g) « « INTRAPERSONAL
h) « « NATURALISTA


Recursos assignats
Plataforma Legiland, Book crossing de passadís, tutorials i fitxes de treball. El professorat disposarà d’un compte LEGILAND de tutor, i s’emprarà el compte de lector que tot l’alumnat del Creu de Saba ja disposa per defecte.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Top