Preinscripció i matrícula

Hem obert aquesta secció permanent (lateral dret a la pàgina d’inici) on anirem actualitzant la informació de suport per la preinscripció i matrícula a l’ESO i Batxillerat.

Aquest curs tot el procés és telemàtic, i per ajudar a les famílies que ho necessitin, l’Ajuntament d’Olesa habilita un punt de suport presencial.

Serà imprescindible demanar cita prèvia a:

Des del Departament d’Educació us donaran dia i hora i explicaran el circuit. L’atenció serà els dies indicats de 10 a 12h del matí i dijous 18 de 17 a 19h.

És important destacar que:

 • la responsabilitat de la tramitació recau sobre la família que és qui ha d’introduir les dades a l’ordinador. Des de l’Ajuntament es fa aquest acompanyament i suport en els passos seguir.
 • a mode de previsió es pot anar digitalitzant la informació necessària.

Quins documents són necessaris?

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne. Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.
 • Per acreditar criteris de prioritat:
  • Proximitat del domicili habitual a l’escola: Olesa és zona única.
  • Proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el/la tutora legal a l’escola: En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat
  • Discapacitat igual o superior al 33% d’un membre de la unitat familiar: cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  • Renda garantida de ciutadania: aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
  • Família nombrosa o monoparental: Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

Com pots digitalitzar documents?

Tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Com has de fer la preinscripció escolar en línia. Curs 2021-2022

Hem obert una bústia on ens podeu dirigir totes les consultes preinscripcio@creudesaba.cat 


Top